Historia

Finansowanie

Prace nad Elektronicznym Słownikiem Łaciny Średniowiecznej w Polsce oraz jego publikacja i aktualizacje finansowane są obecnie (tj. w latach 2011 r. – 2014 r.) ze środków Narodowego Centrum Nauki (umowa nr 3736/B/H03/2011/40) w ramach projektu “Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q)”.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie Elektronicznego Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, pierwszego naukowego słownika języka łacińskiego publicznie dostępnego w internecie na zasadzie open access. Realizacja projektu umożliwi podjęcie szczegółowych i zaawansowanych badań nad leksyką, gramatyką i składnią łaciny średniowiecznej. Słownik służyć będzie także badaczom zainteresowanym historią języka polskiego oraz wzajemnych wpływów łaciny i języka staropolskiego, a także uczonym wielu innych specjalności. Innowacyjność projektu polega na wypracowaniu i wdrożeniu, w oparciu o międzynarodowe standardy, metod anotacji lingwistycznej polskiego słownika historycznego. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki adaptacji języka znaczników XML w specyfikacji konsorcjum TEI. Takie opracowanie Słownika umożliwi formułowanie złożonych kwerend tak w warstwie opisu leksykograficznego jak i ilustracji materiałowej.

Punktem wyjścia dla Elektronicznego Słownika będzie materiał zgromadzony w siedmiu tomach (ok. 5 tys. stron) Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce, przedsięwzięcia cieszącego się międzynarodową renomą, co potwierdzają pochlebne recenzje w prestiżowych czasopismach naukowych. Dzieło to, uznawane za jeden z najbardziej zaawansowanych projektów leksykografii mediolatynistycznej i będące efektem wieloletniej pracy wielu wybitnych polskich uczonych, m.in. profesorów Mariana Plezi, Stefana Swieżawskiego, Krystyny Weyssenhoff-Brożkowej, zaczęło ukazywać się w latach 50’, zatem pierwsze jego tomy są już właściwie niedostępne. Konieczne staje się więc przygotowanie nowoczesnego, wygodnego w korzystaniu i dostępnego dla szerokiego grona odbiorców słownika elektronicznego.

Wyrazy hasłowe definiowane będą w języku polskim i łacińskim, co sprawi, iż posłuży on tak polskim, jak i zagranicznym badaczom. Planuje się również stworzenie (w wersji polskiej i angielskiej) strony internetowej projektu wraz z jego szczegółowym opisem. W przygotowaniu słownika wykorzystane zostaną narzędzia i metody stosowane współcześnie w podobnych projektach o charakterze międzynarodowym. Głównym celem twórców koncepcji Elektronicznego Słownika jest otwarcie go na przyszłe zastosowania w różnorodnych kontekstach badawczych i nadanie mu takiej postaci, by stał się pierwszym krokiem do stworzenia platformy badań nad polskim średniowieczem. Elektroniczny Słownik będzie jednym z pierwszych, zakrojonych na tak szeroką skalę projektów tego typu na świecie, tak więc jego realizacja przyczyni się niewątpliwie do popularyzacji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Tło: rękopis Rps 3007 III (XV wiek), Źródło: polona.pl
ISSN 2300-5742, 2 / 2014 (1 VI 2014 r.)